Vásárlóink dermokozmetikai termékek vásárlásakor hűségpontotokat gyűjthetnek.

Hűségkártyát minden vásárlónk kérhet.

Bővebb információkért kérjük, olvassa el az alábbi szabályzatot!

Az Aranypajzs Gyógyszertár Hűségkártya Program Szabályzata

1. A Hűségkártya Program területi, időbeli és személyi hatálya

Az Aranypajzs Gyógyszertár Hűségkártya Program (a továbbiakban: a Program) Szabályzata a Hűségkártyát használó személyekre, az Elfogadóhelyre és a Kártyabirtokosokra vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Elfogadóhely: Dömény Bt. – Aranypajzs Gyógyszertár,
cím: 1076 Budapest, Thököly út 16.
telefon: +36 1 322 1332
e-mail: aranypajzs.bp@gmail.com

Kártyabirtokos: az a nagykorú természetes személy vagy jogi személy, aki az Elfogadóhely által kibocsátott, érvényes Hűségkártyával rendelkezik és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt feltételeket.

Jelen szabályzat vonatkozásában szerződő félnek a közforgalmú gyógyszertárat (Elfogadóhelyet) működtető gazdasági társaság minősül, így ha a jelen szabályzat Elfogadóhelyet említ, azon – szükség szerint, értelemszerűen – a működtető társaságot is érteni kell.

Jelen szabályzat 2019. július 1-től visszavonásig érvényes. Az Elfogadóhely fenntartja a jogot a szabályzat módosítására, a Kártyabirtokosok egyidejű tájékoztatása mellett, a 9. pontban foglaltak szerint.

2. Általános feltételek, belépés

A Kártyabirtokosok a Hűségkártya átvételével, illetőleg a 2019. július 1. napját megelőzően kibocsátott Hűségkártyák esetén a Hűségkártya használatával az Elfogadóhellyel szerződést kötnek, melynek értelmében a jelen szabályzatban leírtakat magukra nézve kötelezően elfogadják és betartják.

Egy Kártyabirtokos csak egy Hűségkártyával rendelkezhet.

A Programban 2019. július 1. napját megelőzően kibocsátott Hűségkártyák változatlanul érvényesek.
A Program működésével kapcsolatosan a Kártyabirtokos az Elfogadóhelynél kérhet bővebb felvilágosítást, illetve esetleges észrevételeit, panaszait is itt közölheti. Panaszát a Kártyabirtokos az Elfogadóhelyen írásban jelentheti be, vagy panaszát ajánlott postai levélben is közölheti. Egyéb úton (pl.: telefon, telefax, e-mail) történő reklamációt az Elfogadóhely nem köteles elfogadni. A Elfogadóhely köteles panaszt haladéktalanul kivizsgálni és a Kártyabirtokost a vizsgálata eredményéről 15 napon belül írásban tájékoztatni.

3. Hűségkártya, annak kiállítása és átvétele

A leendő Kártyabirtokos új Hűségkártyát személyesen igényelhet. A leendő Kártyabirtokos a gyógyszertárban a kiszolgálását végző gyógyszertári munkatárstól (a továbbiakban: Expediáló munkatárs) veheti át Hűségkártyáját. A Hűségkártya kiadása ingyenes, igénylése egyedül egy, a Programban részt vevő termék vásárlásához kötött.

4. A Hűségkártya használata

A Hűségkártyával a Kártyabirtokos az Elfogadóhely által meghatározott, pontgyűjtés alapú kedvezményekre jogosult.

A kedvezmények kizárólag az Elfogadóhelyen vehetők igénybe. A különböző Hűségkártyákon gyűjtött hűségpontok nem vonhatóak össze.

A kedvezmény igénybevétele (a pontgyűjtés és a pontbeváltás) a Kártyabirtokosok számára lehetőség, igénybevétel nem kötelező. A Kártyabirtokos a Program által nyújtott kedvezményeket kizárólag a Hűségkártya birtokában veheti igénybe (első alkalommal a Hűségkártya átvételével egyidejűleg történő vásárláskor). A kedvezmény igénybe vételéhez a Hűségkártyát a fizetéskor át kell adni az Expediáló munkatársnak, aki a vásárláskor gyűjtött pontot rávezeti és a vásárláskor kapott bizonylatot (vagy annak másolatát) abba beletűzi. Utólagosan a Hűségkártyára pont jóváírására nincs mód. A tranzakcióval kapcsolatosan utólagos reklamációt nem fogadunk el. A pontgyűjtés és pontbeváltás igénybevételénél az Elfogadóhely a Kártyabirtokosok személyazonosságát nem vizsgálja, ezért az esetleges illetéktelen felhasználásért való felelősségét kizárjuk.

A Hűségkártyával a Kártyabirtokos vásárlásai után a jelen Szabályzatban foglaltak szerint pontjóváírásra jogosult.

5. A hűségpontok jóváírása a Hűségkártyán

A Kártyabirtokos a gyógyszertárban forgalmazott egyes ún. dermokozmetikumok megvásárlása esetén, a termékek bruttó vételára (a vásárlás nyugtáján feltüntetett, forintban meghatározott ellenértéke) alapján hűségpontokat kap.

A kapható hűségpontok értéke minden megfizetett bruttó 1.000 Ft vételár után (1.000 forintonként) 1 pont.
(Ha 1.000 Ft felett a vásárolt dermokozmetikumok összértéke 500 Ft-ot eléri, a kapott pontok a következő pontértékre kerekítődnek: tehát pl. 5.500 Ft esetén 6 pontot írunk jóvá.)

Egy vásárlási alkalommal a pontok csak egy Hűségkártyán írhatók jóvá. A vásárlást követően a bizonylatot vagy annak másolatát a pontgyűjtő füzetbe rögzíti az Expediáló munkatárs és a kapott pontokat is rávezeti.

A vásárlásnál a hűségpontok jóváírására jogosító termékek köre:
• Vichy,• La Roche-Posay, • Cerave,
• Bioderma, • Eucerin, • Vital Plus

Az alábbi termékek nem vesznek részt a Programban, vásárlásukkor semmilyen kedvezmény nem jár, pontjóváírás nem igényelhető:
- akciós árú termékek, beleértve a kedvezmény érvényesítéséhez megvásárolandó teljes árú termék,
- promóciós kiszerelések, kivéve amelyiknél a pontgyűjtés lehetősége kifejezetten meg van engedve (pl. Vichy dezodor duopack).

Amennyiben a Kártyabirtokos számára nem egyértelmű, hogy az általa megvásárolni kívánt termék után jár-e pontjóváírás, úgy a vásárlást megelőzően az Expediáló munkatárs tájékoztatását kérheti.
A hűségpontok beváltásával történő vásárlás során a Kártyabirtokos újabb pontjóváírásra nem jogosult, a beváltás során pontjóváírás nem történik.

6. A hűségpontok beváltása

A Hűségkártyán összegyűlt hűségpontokat a Kártyabirtokos az Elfogadóhelyen válthatja be. Legalább 30 pont összegyűjtése esetén 30 pontot a Programban részt vevő, nem kedvezményes árú dermokozmetikum(ok) vásárlásakor 3.000 Ft kedvezményként érvényesíthet. A kedvezmény igénybevételekor történő termékek eredeti összértékének meg kell haladnia a 3.000 Ft-ot. A kedvezmény készpénzre nem váltható.

A pontok beváltása kizárólag azokra a készleten lévő, ún. dermokozmetikumokra lehetséges, amelyek vásárlása pontjóváírásra jogosít (lásd a 5. pontban található felsorolást).

Amennyiben a Kártyabirtokos számára nem egyértelmű, hogy az általa kiválasztott termék pontbeváltással megvásárolható-e, úgy a vásárlást megelőzően az Expediáló munkatárs tájékoztatását kérheti.

A beváltás során a megvásárolni kívánt termék beváltás napján érvényes fogyasztói árát kell figyelembe venni.

A Hűségkártyán összegyűlt pontok beváltására annak felmutatója jogosult.

A Hűségkártyán gyűjtött pontok a Program megszűnéséig válthatóak be.

Egy beváltási alkalommal (ugyanazon vásárlásánál) a pontok csak egy Hűségkártyáról válthatóak be.

A beváltás ténye a blokkon és a Hűségkártyán feltüntetésre kerül, valamint a beváltás után a fennmaradó pontértéket az Expediáló munkatárs rávezeti a Hűségkártyára.

A Hűségkártyával történő pontbeváltás során áfás számla kiállítására nincs mód.

7. A Hűségkártya érvényessége, cseréje, bevonása, az érvénytelené válása

A Hűségkártya a kibocsátástól a Program megszűnéséig érvényes.

A Hűségkártya érvénytelen, ha:
a) a Hűségkártya elveszett, ellopták, vagy bármi más módon kikerül a Kártyabirtokos birtokából (ez esetben az addig jóváírt pontokat nem áll módunkban pótolni –a kártyával való visszaélés kockázatait és következményeit Kártyabirtokos viseli),
b) a szerződést a Kártyabirtokos felmondja,
c) a Program megszűnik. (A Program megszűnésével, a megszűnés napjával a Hűségkártya automatikusan érvénytelenné válik.)

8. A Program tartalmának módosítása, a Program megszüntetése:

A Programban való részvétel tárgyában a szerződés a felek között határozatlan időre jön létre.

A Elfogadóhely szabadon rendelkezhet a Program tartalmának módosításáról (így különösen a Programban résztvevő termékek körének változtatásáról) vagy a Program befejezéséről. Ezzel kapcsolatosan a Kártyabirtokosok semmilyen igényt nem támaszthatnak az Elfogadóhellyel szemben.

A Program tartalmának módosításáról illetve az Elfogadóhely kizárásáról szóló értesítést a Elfogadóhely köteles a módosítás-, illetve a kizárás- hatályba lépésének napját megelőzően legalább 30 nappal, az érintett Elfogadóhelyek ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, jól látható helyen kifüggeszteni.

A Program befejezéséről szóló értesítést a Elfogadóhely köteles a megszűnés napját megelőzően legalább 30 nappal, az érintett Elfogadóhelyek ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, jól látható helyen kifüggeszteni.

Az értesítés tartalmazza a módosítás- vagy megszűnés részletes feltételeit, hatályba lépésének időpontját. A Program módosítása esetén az értesítés tartalmazza a Kártyabirtokosokat megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást, amelynek értelmében a Kártyabirtokos jogosult a megjelölt hatályba lépési határidőtől számított 30 napon belül azonnali hatállyal, írásban felmondani a szerződést, ha a módosítással nem ért egyet. Amennyiben a Kártyabirtokos nem él a felmondás jogával, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta.

9. Áttérés a korábbi Hűségkártya Programról

Jelen szabályzat hatályba lépésével, 2019.07.01. napjával a korábbi Hűségkártya Program Szabályzat hatályát veszti, az alapján további kedvezmények nem adhatóak. A gyűjtött pontok továbbra is érvényesek, a Felek 2019.07.01. napjától jelen szabályzat szövegét tekintik jogviszonyukra nézve irányadónak.

Budapest, 2019. július 1.